Brukerbetingelser for Min Sigdal

1. Innledning

1.1. Takk for at du valgte "Min Sigdal", en nettbasert tjeneste der du kan planlegge ditt neste kjøkken og finne inspirasjon til kjøkkenplanleggingen. Her kan du også lagre ideer, bilder til inspirasjon og moodboards, som hjelper deg å designe ditt eget kjøkken ("Tjenesten"). Tjenesten gir deg mulighet til å dele kontoen din med vårt personell, som tilbyr hjelp og inspirasjon til kjøkkenprosjektet. Tjenesten tilbys av Sigdal kjøkken ("vi", "oss" eller "vår") som et eget passordbeskyttet område på www.sigdal.com ("Nettstedet").

1.2. Følgende brukerbetingelser ("Betingelsene") inneholder de betingelsene som Tjenesten er underlagt. Disse Betingelsene er viktige og påvirker dine juridiske rettigheter og forpliktelser, så det er viktig at du leser dem nøye. Når du oppretter en brukerkonto, godtar du betingelsene, som utgjør en avtale mellom deg og oss når det gjelder Tjenesten. Du må være 18 år eller mer for å inngå en avtale med oss om Tjenesten.

1.3. Vi kan når som helst endre disse Betingelsene. Neste gang du logger deg på kontoen, vises et hurtigvindu med et avkrysningsfelt der du får informasjon om endringene. Du må samtykke i de endrede Betingelsene for å kunne fortsette å bruke tjenesten (se også 11.4 nedenfor).

1.4. Vi kan til enhver tid endre eller legge til nye funksjoner i Tjenesten, med eller uten forutgående varsel. Disse nye funksjonene vil automatisk være underlagt disse betingelsene. Vi forbeholder oss dessuten rett til når som helst å avbryte Tjenesten eller deler av den, enten midlertidig eller permanent (se også 11.3) og med eller uten forutgående varsel.

2. Registrering, brukernavn og passord

2.1. Du må registrere en brukerkonto for å bruke Tjenesten. Du registrerer brukerkontoen på Nettstedet. Hver bruker kan bare registrere én brukerkonto. Det er bare du som skal bruke påloggingsopplysningene dine, og du må ikke dele dem og/eller kontoen din med tredjeparter. Du kan logge deg på brukerkontoen fra Nettstedet ved å bruke påloggingsopplysningene eller dine Facebook-opplysninger som til enhver tid bestemmes av oss.

2.2. I forbindelse med registreringen må du angi relevante registreringsopplysninger som tittel, fornavn, etternavn, e-postadresse og passord. Se avsnitt 10 nedenfor om vår policy for personopplysninger. Det er viktig at de opplysningene du angir på registreringstidspunktet er og forblir korrekte og fullstendige, og at du oppdaterer og endrer dem fortløpende der det er relevant.

2.3. Registreringsopplysningene er personlige. Du må beskytte registreringsopplysningene mot uberettiget tilgang, og du er ansvarlig for enhver bruk av din brukerkonto. Hvis du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til din brukerkonto, eller hvis du får stjålet brukernavnet eller passordet, må du umiddelbart informere oss om dette og raskest mulig endre passordet ditt.

3. Bruk av Tjenesten

3.1. Du må bruke Tjenesten til de formålene som er angitt i 1.1 ovenfor, og utelukkende i samsvar med disse Betingelsene. Du skal ikke – og skal ikke oppfordre, fremme eller legge til rette for at andre personer skal kunne gjøre følgende:
i) bruke Tjenesten eller deler av den til kommersielle eller offentlige formål
ii) fjerne eller endre opphavsrett, varemerke eller andre meldinger om åndsrett som inngår i eller eller som du får tilgang til gjennom Tjenesten,
iii) bruke roboter, spidere eller andre systemer, enheter eller mekanismer for å få tilgang til Tjenesten, som kan avbryte, deaktivere eller ødelegge Tjenesten eller innhold
iv) foreta omvendt utvikling av ("reverse engineering", dekompilere, atskille eller bestemme kildekoder, algoritmer eller teknikker for Tjenesten eller tilknyttet infrastruktur
v) omvende, endre, fjerne, laste opp eller gjøre tilgjengelig, endre eller på annen måte manipulere sikkerheten, krypteringen eller annen teknologi eller programvare som er omfattet av Tjenesten eller som brukes i forbindelse med Tjenesten
vi) bruke en annen persons brukernavn og passord
vii) bruke Tjenesten til annet ulovlig eller upassende formål.

3.2. Tjenesten tilbyr begrenset lagringsplass, der du kan laste opp, tilby, offentliggjøre, opprette, vise, distribuere eller på annen måte gjøre tilgjengelig ("offentliggjøre") innhold, inkludert, men ikke begrenset til, bilder, foto, data, videoer, tekster, merknader og/eller annet materiale ("Brukerinnhold").

3.3. Vi påtar oss ikke ansvar for slettet eller manglende lagring av eller sikkerheten til Brukerinnholdet. Vi anbefaler derfor at du lagrer din egen kopi av Brukerinnholdet ditt. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre praksis og regler for lagring, med eller uten varsel.

4. Ansvar for Brukerinnhold

4.1. Vi respekterer andre personers åndsrettigheter og forventer at du gjør det samme. Vær oppmerksom på at du er ansvarlig for ditt eget Brukerinnhold. Du erklærer at du har alle de nødvendige rettighetene til å offentliggjøre Brukerinnholdet på Tjenesten, og at dette Brukerinnholdet eller vår bruk av Brukerinnholdet i henhold til disse Betingelsene, ikke er i strid med disse Betingelsene, andre personers åndsrettigheter og/eller gjeldende lovgivning. Du skal for eksempel ikke offentliggjøre Brukerinnhold eller på andre måter delta i aktiviteter i forbindelse med Tjenesten, som:
i) kan være i strid med, til fare for, behefte, begrense eller på noen måte gripe inn i våre lisensgiveres eller andre brukeres eierskap og åndsrettigheter
ii) kan være til fare for eller forringe muligheten til å bruke Nettstedet, Tjenesten og/eller andre brukeres konti, inkludert, men ikke begrenset til, nettsøppel, virus, trojanske hester, ormer eller skadelige koder
iii) er støtende, fornærmende, grove, forstyrrende, truende, diskriminerende eller pornografiske
iv) er villledende, bedragerske, falske eller på andre måter misvisende
v) griper inn i Tjenesten, manipulerer med eller forsøker å skanne eller teste for sårbarheter i Tjenesten eller vårt datasystem eller infrastruktur.

4.2. Vi screener, overvåker, reviderer eller redigerer ikke Brukerinnhold. Uten at dette påvirker andre rettsmidler vi har til rådighet, forbeholder vi oss imidlertid retten til å blokkere eller fjerne Brukerinnhold uten forutgående varsel, inkludert, men ikke begrenset til, Brukerinnhold som etter vår mening kan være i strid med disse Betingelsene.

5. Ansvarsfraskrivelse

Så lenge Tjenesten leveres bestreber vi oss på å sikre at den er i drift. Du forstår imidlertid at du bruker Tjenesten etter eget valg, og at Tjenesten leveres "slik den er og leveres" uten noen form for garanti eller innrømmelser. Uten å begrense det ovenstående gir vi ingen garantier eller innrømmelser når det gjelder Tjenestens tilgjengelighet, kvalitet eller funksjon. Vi garanterer særskilt ikke for i) at Tjenesten oppfyller dine krav, ii) at din bruk av Tjenesten vil foregå uten avbrytelser, forsinkelser eller feil, iii) at alle opplysninger som samles inn via Tjenesten, er korrekte og/eller fullstendige, iv) at det resultatet som oppnås gjennom bruk av Tjenesten, er korrekt eller pålitelig, eller v) at ditt Brukerinnhold ikke går tapt eller blir skadet.

6. Tredjepartsinnhold, nettsteder, tjenester m.m.

6.1. Nettstedet, herunder Tjenesten, kan vise eller inneholde eller gjøre tilgjengelig innhold fra flere kilder, herunder andre brukere og tredjeparter. Vi påtar oss ikke ansvar for slikt innhold fra andre brukere og/eller tredjeparter.

6.2. På Nettstedet, herunder Tjenesten, kan det være koblinger til andre nettsteder og tjenester som vi ikke kontrollerer. Vi er ikke ansvarlige for slike nettsteder eller tjenester eller dine eventuelle kommunikasjoner med tredjeparter gjennom slike nettsteder eller tjenester. Din bruk av disse skjer etter eget valg og kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser.

7. Forbehold

7.1. Alle opphavsrettigheter, domenenavn, varemerker, patenter og andre åndsrettigheter som brukes eller vises på Nettstedet, herunder Tjenesten, eies av oss og våre lisensgivere. Videre er alt innhold (imidlertid ikke Brukerinnholdet ditt), opplysninger, data og/eller dokumentasjon som vi gjør tilgjengelig for deg i forbindelse med eller som følge av Tjenesten, vår og våre lisensgiveres eiendom.

7.2. Ut over den begrensede retten til å bruke Tjenesten som du uttrykkelig har i henhold til disse Betingelsene, har du ikke, verken underforstått eller på andre måter, rett til å bruke vår eller våre lisensgiverens åndsrettigheter.

7.3. Du beholder eiendomsretten til alle rettigheter, herunder åndsrettigheter, i og til ditt Brukerinnhold. Vi kan bare bruke bilder fra ditt Brukerinnhold i markedsføringsmateriale hvis du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til dette. Vilkår og betingelser for denne bruken blir selvfølgelig gjort tilgjengelig for deg, og du må godkjenne dem før vi kan bruke bildene.

8. Godtgjørelse

Du godtar at du for egen regning godtgjør, forsvarer (på vår anmodning) og skadesløsholder oss, våre datterselskaper, medarbeidere, styremedlemmer, agenter, distributører, leverandører, forhandlere og lisensgivere mot alle tap, utgifter (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokatsalærer) eller krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av Tjenesten eller brudd på Betingelsene, lovgivning eller tredjepartsrettigheter.

9. Ansvarsbegrensning

9.1. Ditt eneste rettsmiddel i forbindelse med problemer, misfornøydhet eller skadeserstatning som følge av Tjenesten, er å avslutte bruken av Tjenesten og opphøre kontoen din.

9.2. Hvis ansvarsbegrensningen i 9.1 ikke er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, er vi erstatningsansvarlige for skader, som skyldes forsettelig eller grov uaktsom mislighold av våre forpliktelser eller forsettelig eller grov uaktsom mislighold av en av våre juridiske representanters eller stedfortredende agenters forpliktelser, eller som skyldes manglende garanterte produkt- eller tjenestekvaliteter.

9.3. I tilfelle mislighold av vesentlige kontraktsmessige forpliktelser er vi, med unntak av de tilfellene som er angitt i 9.2, erstatningsansvarlige for skader som med rimelighet kan forutses.

9.4. Ethvert ytterligere erstatningsansvar utelukkes. Vi er særskilt ikke under noen omstendigheter erstatningsansvarlige for direkte eller indirekte tab eller følgetap, inkludert, men ikke begrenset til, tap i form av tapt fortjeneste, ødelagte eller tapte data, manglende mottak av data, driftsavbrudd eller andre forretningsmessige skader eller tap, som følger av eller kan skyldes bruk av eller manglende mulighet til å bruke Tjenesten, uansett om kravet er basert på ansvar i henhold til kontrakt eller garanti eller erstatningsansvar utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet).

9.5. Ingenting i disse Betingelsene begrenser vårt ansvar i henhold til gjeldende lovgivning når det gjelder svik, erstatning som følge av dødsfall eller personskader eller erstatning som følge av slike skader fra en av våre juridiske representanter eller stedfortredende agenter. Erstatningsplikten i henhold til den tyske produktansvarsloven påvirkes heller ikke.

10. Vern av persondata

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger innenfor og med det formål som fremgår av vår policy for personopplysninger ("Policy for personopplysninger"). Policyen for personopplysninger beskriver hvordan vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker og lagrer personopplysninger, og hvordan de deles. Policyen for personopplysninger er tilgjengelig nedenfor.

11. Varighet og opphør

11.1. Disse betingelsene trer i kraft på datoen for registreringen av brukerkontoen din, og gjelder inntil brukerkontoen opphører.

11.2. Du har til enhver tid og uten begrunnelse rett til å opphøre brukerkontoen din og dermed din bruk av Tjenesten. Du kan for eksempel opphøre bruken direkte på nettstedet.

11.3. Vi har til enhver tid og uten begrunnelse rett til å opphøre brukerkontoen din eller suspendere din tilgang til brukerkontoen din, og dermed din bruk av Tjenesten. Du blir underrettet om opphøret eller suspensjonen (alt etter hva som er relevant) i forbindelse med opphevelsen eller suspensjonen.

11.4. Uten at dette begrenser de generelle bestemmelsene i 11.3, er vi berettiget til å opphøre brukerkontoen din og dermed din bruk av Tjenesten uten forutgående varsel, hvis du:
i) overtreder vilkårene og betingelsene i disse Betingelsene
ii) ikke gir ditt samtykke til endringer av disse Betingelsene
iii) ikke logger på kontoen din på mer enn seks måneder.

11.5. I tilfelle brukerkontoen din oppheves, enten av deg eller oss, gjelder følgende bestemmelser i disse Betingelsene fortsatt: 3.3, 4.1, 6, 7, 8, 9, 12 og 13.

12. Generelt

12.1. Disse Betingelsene utgjør sammen med Policyen for personopplysninger den fullstendige avtalen mellom deg og oss, og har forrang foran og opphever alle andre eventuelle tidligere skriftlige eller muntlige formelle og uformelle avtaler og meldinger i forbindelse med Tjenesten.

12.2. Enhver manglende håndhevelse av en bestemmelse i disse Betingelsene betyr ikke at den eller andre bestemmelser heri frafalles. Du skal ikke overdra eller videredelegere disse Betingelsene eller dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Betingelsene. Enhver uberettiget overdragelse er ugyldig. Du erkjenner og godtar at vi kan overdra eller outsource enhver av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse Betingelsene.

12.3. Hvis det bestemmes at en av bestemmelsene i Betingelsene av en eller annen grunn eller i et eller annet omfang er ugyldig eller ikke rettskraftig, er de resterende bestemmelsene i Betingelsene dermed ikke ugyldige eller ikke rettskraftige, og anvendelsen av den aktuelle bestemmelsen håndheves i det omfang som tillates i henhold til lovgivningen.

13. Lovvalg og verneting

Med mindre annet fremgår av den gjeldende lovgivningen i en EU-medlemsstat eller en annen jurisdiksjon, er disse Betingelsene underlagt tysk rett uten hensyn til prinsipper om lovvalg eller internasjonal privatrett. Verneting ved eventuelle tvister som måtte oppstå i henhold til disse betingelsene, er Follo tingrett, Ski.

Sist oppdatert januar 2017