Åpenhetsloven I NOBIA NOWAY AS

1. Innledning

Samfunnsansvar og ryddige forhold er og har alltid vært sentrale styringsprinsipper for Nobia Norway AS (heretter Selskapet). Dette gjelder ikke bare i vårt forhold til kunder og samarbeidspartnere, men også overfor våre ansatte, våre underleverandører og deres ansatte og i forholdet til andre parter og interesser vi påvirker.

Å sørge for at vi i vår virksomhet ikke risikerer faktiske eller mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har derfor alltid vært naturlig for oss.

Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven har vi ytterligere formalisert og systematisert vårt arbeid med disse spørsmålene. Denne redegjørelsen er utarbeidet og godkjent i henhold til Åpenhetsloven § 5.

2. Kort om virksomheten

Selskapet produserer og selger kjøkken under varemerkene Norema, Sigdal, Marbodal og Granarp. Virksomheten har hovedkontor med salg og administrasjon på Trollåsen og produksjon for merkenavnet Sigdal i Eggedal. Selskapet er 100 % eiet av Nobia Sverige AB, som er et børsnotert selskap i Sverige.

I 2022 omsatte Selskapet for MNOK 862,9. Selskapet selger 100% via forhandlere og entreprenører for samtlige varemerker. Selskapet operer i all hovedsak i det norske markedet og primærfaktoren som påvirker Selskapets omsetning og inntjening er utviklingen i det norske boligmarkedet i form av nybygg.

Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Selskapet 211 årsverk fordelt på 225 ansatte.

3. Vårt arbeid med risikovurderinger og våre funn:

Etter ikrafttredelsen av Åpenhetsloven har Nobia Norway systematisert og formalisert våre risiko- og aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Retningslinjene kan leses her.

I tillegg til vårt kontinuerlige arbeid i hverdagen, særlig knyttet til å sikre anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder, har vi opprettet en egen gruppe bestående av representanter fra Selskapets administrasjon og produksjon, som foretar en egen risikovurdering en gang i halvåret. Risikovurderingen inkluderer løpende evaluering av tidligere iverksatte tiltak og identifiserte risikoforhold. Resultatet av disse vurderingene presenteres for og gjennomgås av styret, en gang i året.  

Det største risikoområdet for oss er risikoen for at det hos våre underleverandører foreligger forhold som bryter med kravet til anstendige arbeidsforhold. Vi har imidlertid i mange år jobbet aktivt med denne problemstillingen, og følger opp både våre underleverandører og deres ansatte for å minimere risikoen ytterligere.

Det er vår vurdering at risikoen for at vi medvirker til faktiske eller mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter er svært lav. Selskapets største leverandør er søsterselskapet Nobia Production Sweden AB, som leverer skrog, fronter, kummer, beslag og skinner. Søsterselskapet Nobia Denmark AS er også en stor leverandør av fronter, kummer, beslag og skinner. Begge våre søsterselskap har de samme strenge kravene for anskaffelse av nye leverandører som Nobia Norway AS.  

Andre vesentlige underleverandører har gjennomgått en sentral godkjenningsprosess, inkludert en risikoanalyse knyttet til disse spørsmålene, før de er blitt tatt inn som leverandører.

Arbeidsgruppen i Nobia Norway som er opprettet i forbindelse med Åpenhetsloven, har vært i kontakt med samtlige av de største leverandørene, for å få en vurdering av deres prosesser, deres underleverandører og så videre. Vår konklusjon etter denne dialogen, er at det er liten risiko for brudd på menneskerettighetene. Av våre største leverandører er det kun én som ikke holder til i Norden (men i et annet EU/EØS-land). Denne leverandøren er imidlertid, fordi de har et norskregistrert utenlandsk foretak i Norge, kjent med, og jobber etter, Åpenhetsloven.

Selv om både våre søsterselskap og eksterne leverandører har underleverandører som holder til i høyrisikoland i Asia, så utgjør dette en liten del av deres leveranser, og gjennom gode godkjenningsprosesser av nye, samt oppfølging av eksisterende, leverandører, anser vi denne risikoen som lav.

Nobia Sverige AB har en egen Sourcing-avdeling, som, uavhengig av Åpenhetsloven, har utarbeidet retningslinjer for hele konsernet for anskaffelse/godkjenning av nye leverandører (med unntak for såkalte små-leverandører). Det er etablert en leverandørportal hvor vi har et nettbasert leverandørgodkjenningsskjema med et bredt spekter av spørsmål/godkjenningskriterier. Man kan enten godkjenne en leverandør direkte basert på svar og dokumentasjon. Dersom risikoskåren er høy, vil det resultere i en fysisk revisjon hos leverandøren (NSAR - utført av Nobias SQA Team).

Vi vurderer våre leverandører ut fra:

 1. Landrisiko

 2. Hva har leverandøren på plass av:
  • ISO-systemsertifiseringer (kvalitet, miljø, helse og sikkerhet, energi)
  • Hvilke prosesser har de for kundegodkjenninger
  • Underskrevet avtale om at de følger relevant lovgivning, som håndtering av farlig avfall og elektroniske komponenter (REACH, WEEE, pakkeforskrifter osv.)
  • Spesifikke spørsmål knyttet til arbeidstid, lønnssatser, organisasjonsfrihet, arbeidshybler etc
  • Skriftlige retningslinjer for ikke-bruk av barn/tvangsarbeid
  • Skriftlige retningslinjer for like muligheter
  • Andre relevante prosedyrer og retningslinjer

 

Vi beregner en samlet risiko ut fra landrisiko, systemer, prosesser og prosedyrer hos leverandørene   og deler de deretter inn i høy, middels eller lav risiko.

Spørreskjemaet vårt samler også inn data om antall prosesser, produkter og materialer med høy risiko fra vår forhåndsdefinerte liste. En antatt høyrisiko-leverandør med en enkelt høyrisikoprosess vil få en fullstendig systemrevisjon. For leverandører i Asia, blir det alltid foretatt en revisjon av vår kvalitetsavdeling i Kina.

Noen svar i leverandørspørreskjemaet vårt anses som kritiske, for eksempel overholdelse av lover og forskrifter. Et negativt svar her, flagges uansett som «revisjon påkrevd». Dette vil få oss til å se manuelt på hvorfor revisjonen utløses og deretter iverksette passende tiltak

4. YTTERLIGERE INFORMASJON

Åpenhetsloven gir enhver rett på informasjon fra oss knyttet til hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til de tjenestene vi tilbyr.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette, ber vi om å bli kontaktet på følgende epostadresse: firmapost@nobia.no

Trollåsen, den 30. juni 2023